Arduino-Polsador amb LED

From Edutec Wiki
Revision as of 17:38, 15 December 2018 by Cbarriuso (Talk | contribs)

Jump to: navigation, search

Una activitat per a iniciar-se a la programació de la placa Arduino a través del software d'Scratch for Arduino (S4A) pot ser encendre un llum LED quan es premi un interruptor o polsador. 

Càrrega del firmware "Standard Firmata" 

Per programar amb Scratch for Arduino primer cal carregar un firmware anomenat "Standard Firmata". Un cop carregat, ja queda a l'ordinador, de manera que aquest pas només cal fer-lo la primera vegada que es faci servir a cada ordinador. El procediment de càrrega es troba indicat aquí.

Material

En aquesta pràctica es farà ús del següent material:

RTENOTITLE

Placa electrònica      Arduino Nano

Arduino nano shield.jpg Targeta d'expansió
RTENOTITLE Cables de prototipatge 
RTENOTITLE Cable USB
P1.JPG Polsador
P2.JPG LED

Desenvolupament 

Connexió de la placa electrònica

Per començar, cal encendre l'ordinador, obrir el programa Snap4Arduino i connectar-hi la placa electrònica. Un cop connectada per cable, cal fer-ho també des del programa: es fa des de la categoria Arduino:

RTENOTITLE

     

Encendre un LED integrat

El seguent pas és crear un programa per encendre un LED. La placa Arduino Nano ja porta un LED incorporat que es localitza al pin número 13 i que en general es pot usar per comprovar si la connexió s'ha realitzat correctament. Així, es pot fer una pràctica molt senzilla consistent en encendre'l. Es pot fer amb el programa següent:

RTENOTITLE

També es pot demanar que s'encengui i s'apagui de manera intermitent. Així:

RTENOTITLE

Fixa't que no ha calgut fer cap tipus de connexió elèctrica de cap element extern per a fer aquesta activitat. 

Encendre un LED extern

L'objectiu d'aquesta proposta és muntar un primer circuit elèctric. Per a això, es pot fer la mateixa acció connectant aquesta vegada un sensor i un actuador externs. En aquest cas, el sensor (emissor d'informació del món físic a la màquina) serà un polsador (que envia "cert" si està apretat i "fals" en cas contrari) i l'actuador (actua al món físic segons indicacions de la màquina) serà una petita llumeta de tipus LED.

                                                  

Polsador                          Led

 

Novament, l'objectiu és que quan es premi el botó físic, el polsador, el llum s'encengui. Primer cal connectar el polsador al pin digital 2 i el LED al pin digital 10 de la placa.

Un pin és una mena d'agulla o pinxo que surt de la placa i on es pot connectar un cable. El cable es pot connectar per l'altre extrem a un component electrònic (sensor, actuador, etc.) extern punxant-lo en un altre pin o extrem de cable que surti del component. La informació (conjunt de dades) que es transmet entre components i placa per mitjà dels cables pot ser analògica odigital. Els components digitals són aquells que transporten informació digital. Requereixen connectar-se a pins digitals de la placa, que són els que donen com a resposta una condició binaria, és a dir, amb dos únics valors possibles, com per exemple i no, cert ifals, 1 i 0, etc., ja que els arriben únicament dos valors possibles de corrent elèctric, dels quals un sol ser zero. Així, el seu comportament es basa en si passa o no passa corrent eleèctric a través seu.

El circuit electrònic ha de quedar així:

          Connexió sensor1.JPG

Es pot comprovar que la connexió física, per mitjà de cables, no és suficient per a que el llum s'encengui quan es prem l'interruptor. Per a que passi, cal programar-ho, és a dir, donar la instrucció de que ocorri precisament això. Fixa't que també es podria programar d'una altra manera, que s'apagui en tocar l'interruptor, que sigui intermitent, que s'apagui al cap de cinc segons, o que no s'apagui, etc.

A l'ordinador, amb Scratch for Arduino, es pot fer per exemple el següent programa:

RTENOTITLE

Comprova que aquest programa indicarà a la placa que, quan es premi el polsador, el llum parpalleigi dues vegades i després es quedi apagat.

I a tu, què t'agradaria que fes? T'animes a programar-ho?