Introducció a Snap4Arduino

From Edutec Wiki
Revision as of 16:24, 21 May 2019 by Jogaye (Talk | contribs)

Jump to: navigation, search

Snap4Arduino Snap.png

Snap4Arduino és una modificació d’Snap! que permet interactuar amb gairebé totes les versions de la placa Arduino.     

A més de les utilitats pròpies d'Snap! també permet:

  • Operar amb circuits electrònics físics, gràcies a la categoria de blocs Arduino, sempre que estiguin connectats a una placa electrònica de tipus Arduino.
  • Interactuar amb vàries plaques Arduino al mateix temps, cosa que permet controlar projectes electrònics complexos.

Pel fet de poder fer programes que puguin ser llegits per les plaques electròniques Arduino, li cal:

  • Utilitzar un microprogramari estàndard d’Arduino (StandartFirmata).
  • Traduir els scripts bàsics en esbossos d’Arduino.

Descàrrega i accès

Snap4Arduino està registrat sota llicència pública de programari lliure, és a dir, que qualsevol lliurement pot descarregar-ne les fonts i modificar-les tant com vulgui.

Per disposar de la versió actual, Snap4Arduino 1.2.4, cal dirigir-se a la pestanya de descarregues de la pàgina web oficial, seleccionar el sistema operatiu corresponent i esperar que es baixi l’arxiu poder començar la instal·lació. A diferència d’Snap! i Scratch, de moment no hi ha una versió en línia per a programar sense la prèvia instal·lació del programari.

Un cop descarregat, només cal clicar la seva icona a l'escriptori de l'ordinador i s'obrirà el programa.

Interfície

Podem observar en la imatge inferior que la interfície de Snap4Arduino és pràcticament igual que la d’Snap!, excepte que conté una pestanya més a la paleta de blocs la qual permet la interacció amb les plaques Arduino.

RTENOTITLE

Standard Firmdata

Un cop descarregat el programa, el següent pas per a poder interactuar amb la placa Arduino és carregar un microprogramari específic a aquesta, el Standard Firmdata. El procediment és el següent: entrar a Arduino i descarregar el programari propi d'Arduino; des d'allà, descarregar el microprogramari a l'ordinador; connectar la placa a l'ordinador i carregar el microprogramari de l'ordinador a la placa. 

La secció següent explica pas a pas com fer-ho.

Mascota

La mascota deSnap4Arduino és la mateixa que la de Snap! :Alonzo.
Alonzo.png
Tant a Snap!, com a Snap4Arduino, a diferencia de Scratch, la mascota és diferent a l'objecte de apareix per defecte a l'escenari. Es tracta d'una mena de fletxa o cursor, que a més a Snap4Arduino es diu "Tortuga":
Tortuga.png
en homenatge al primer llenguatge de programació educatiu: Logo, que encara era textual, sense blocs. El cursor tortuga dibuixava encolor verd sobre fons negre a ordinadors Spectrum, segons les indicacions programades.

Arduino

Arduino és una placa de control programable, econòmica i de disseny obert amb una comunitat de persones que la utilitzen àmplia i molt activa. S’usa a nivell professional, industrial o personal, per a projectes, productes o sistemes domòtics, intel·ligents, robòtics, etc. i amb altres fins: lúdics, educatius, artístics, etc.

Arduino Uno i Nano.png

El llenguatge “oficial” per programar aquestes plaques és una variant del programa textual anomenat C (en el que s'inspiren llenguatges com Javascript o PHP, per exemple), àmpliament conegut i popular. Tanmateix, en contextos en els quals cal o es vol programar per blocs, és possible usar les plaques Arduino fent ús d'altres opcions, com per exemple Scratch for Arduino o Snap4Arduino.

El llenguatge Arduino té aquest aspecte:

Arduino code.png

Es pot comparar amb el mateix programa fet amb Snap4Arduino.

Descàrrega i instal·lació del microprogramari Standard Firmdata

Per a descarregar el microprogramari (en anglès, firmware) que permet que l'entorn de programació i la placa es puguin "entendre", només cal seguir les instruccions de descàrrega de la pàgina oficial d’Arduino.

Ardunio.PNG

Un cop descarregat el programari d'Arduino, cal carregar el microprogramari “Standard Firmata” a la placa seguint el següent procediment:

1) Herramientas -->  selecció de la placa electrònica on es posarà (en aquest cas, Arduino Nano) --> selecció del port

Segona.jpeg.PNG

2) Un cop seleccionada la placa i el port, seleccionar Archivo --> Ejemplos --> Firmata --> Standard Firmata

Standard firmata.PNG

3) Per últim, carregar el programa prement el botó Pujar.jpeg.png (situat a la cantonada superior esquerra de la pantalla) fins que aparegui el missatge "Carrega completada".

 
Firmata.PNG
RTENOTITLE

Ja pots començar a programar amb Snap4Arduino!

Si vols, pots començarfent que s'encengui un led, i després atreveix-te amb un semàfor virtual i real alhora!