Recursos formació Dibatec

From Edutec Wiki
Revision as of 13:16, 18 October 2017 by Ncoll (Talk | contribs)

Jump to: navigation, search

Introducció

La present rúbrica és un repositori que conté desenvolupades les activitats principals que es duen a terme a la formació Dibatec - Programació per a la millora educativa . L'objectiu és poder consultar-les lliurement un cop realitzades, de manera que funcioni com a reforç de consulta i resolució de dubtes. Les activitats estan separades segons l'entorn de programació que s'utilitza, és a dir, segons Scratch o Scratch for Arduino (S4A). 

Rúbrica de recursos - Curs de formació Dibatec - Formació per a la millora educativa

Esquema de recursos i continguts del curs
Scratch Contingut S4A Contingut
Introducció a Scratch
 • Introducció a la interfície Scratch, programació visual per blocs.
 • Registre i elements bàsics per programar amb Scratch: moviments, aspecte, control i esdeveniments.
Introducció a S4A
 • Introducció a la interfíci d'S4A.
 • Descarrega i insta·lació del software.
Joc del Pong
 • Estructures bàsiques de programació; condicions simples, variables i ús de missatges (interacció directa entre objectes).
Pulsador amb LED
 • Estructura de la placa Arduino
 • Iniciació en l'ús de la placa mitjançant un sensor i un actuador.
Història Interactiva
 • Preparació d’històries interactives; guió, personatges i  recursos gràfics.
 • Construcció de la historia; esdeveniments, missatges i estat.
 • Gestió del temps de la historia; esperes i missatges.
Semàfor real i virtual
 • Sensors i actuadors del món físic al virtual i viceversa.

 


Calendari

Calendari per programar les visites a les escoles.