Recursos formació Dibatec

From Edutec Wiki
Revision as of 16:09, 4 October 2017 by Jogaye (Talk | contribs)

Jump to: navigation, search

Introducció

La present rúbrica és un repositori que conté desenvolupades les activitats principals que es duen a terme a la formació Dibatec - Programació per a la millora educativa . L'objectiu és poder consultar-les lliurement un cop realitzades, de manera que funcioni com a reforç de consulta i resolució de dubtes. Les activitats estan separades segons l'entorn de programació que s'utilitza, és a dir, segons Scratch o Scratch for Arduino (S4A). 

Rúbrica de recursos - Curs de formació Dibatec - Formació per a la millora educativa

 
Introducció a Scratch Introducció a S4A
Joc del Pong Pulsador amb LED
Història Interactiva Semàfor real i virtual