Revision history of "Translations:Ejercicio: Pong/15/ca"

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 09:14, 1 June 2016Jogaye (Talk | contribs). . (295 bytes) (+295). . (Página creada con «Cada vegada que premem la bandera verda la pilota ira a la part superior central de l'escenari (0,160) i es mourà en direcció cap avall (180). Si deixem el codi d'aquesta...»)