Revision history of "Translations:Ejercicio: Pong/30/ca"

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 09:21, 1 June 2016Jogaye (Talk | contribs). . (277 bytes) (+277). . (Página creada con «Comprovem com funciona el rebot. Anem a afegir un nou objecte, que ens servirà per detectar quan la pilota toca la línia de fons i per tant perdem el punt. Crearem nou ob...»)