Revision history of "Translations:Ejercicio: Pong/38/ca"

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 09:23, 1 June 2016Jogaye (Talk | contribs). . (235 bytes) (+235). . (Página creada con «Quan iniciem la partida haurem de posar aquesta variable a zero. Per això escrivim el següent codi a l'escenari. Hem construït un nou missatge "inicia" que utilitzarem m...»)